گواهینامه ها

مراودات صحیح با کارفرما ومشاور برای اجرای دقیق و ایمن پروژه با حفظ انظباط کاری،التزام به برنامه های زمانبندی و احـترام به تعهدات قراردادی از اهـداف تعیین شده مدیران مجموعه میباشد در تاقدیساز تغییر ، تحول و ارتقای فنی ، استفاده از تکنولوژی روز جهانی و هم سویی با فرهنگایرانی ، اصل پذیرفته شده ای است ومدیـریت پروژه ها در ایـن شرکت بر اساس آخرین روشهای اصـلاح  و تجربه شده روش های سنـتی متداول صورت می پذیرد که در سایه این تلاش ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه صلاحيت پيمانکاري گرديده است.

طراحی سایت توسط پارسیان میزبان