خط مشی کیفیت

 

 

انجام متـعهدانه و کارشـناسانه، دقت همراه با سرعت، امانتـداری و صحت در اجرای کار، رویکرد سیستـمی و تاکید بر کنترل کیفیت، خط مشی اساسی فعالیتهای شرکت است.

 

 

 

  •  جلـب اعتماد و رضایـت کامل کارفرمــا
  • پیگیری مستمر و برآورده نمودن الزامات قانـونی مورد نیـاز قبـل از انجـام هـر کار

  • توجه به منزلت و اهمیت نیروی انسانـی و افزایش بهره وری
  • ارتقا مهارت و تخصص کارکنان از طریق آمـوزش مـداوم و افـزایـش سطـح دانـش
  • نظارت بـر فعالـیت ها و خدمات نیروهای انسانی، تامـین کنندگان کالا، پیمانکاران تخصصی و خدمـاتی از نظـر رعایت اصول ایمـنی و بهداشتي، کیفیـت محصـولات و خدمات، مصالح
  • شناسایی و کنترل خطرات وکاهش حوادث تا حداقل ممکن
  • بازنـگری و بهبـود مـداوم سطح ایـمنی، کنتـرل موارد زیـست محیطی و کیفیت انجام کارها
  • اجرای پروژه ها در چهارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار در حداقل زمان ممکن
طراحی سایت توسط پارسیان میزبان