درباره تاقدیساز

نام شرکت: تاقدیساز (سهامی خاص)

شماره ثبت: 43833

تاریخ ثبت: 1360/11/28

سال ها تـجربـه و تلاش مـدیران ارشـد شرکت تاقدیساز را بر آن داشته، تا گرد هم آمدن این مجموعه را در سال 1360 با هدف هم سوئی با الزام رشد صنعتی و توسعه فعالیتهای عمرانی کشور تأسیس نمایند.

این شرکت تاکنون موفق به اجرای دهها پروژه بزرگ مسـکونی، تجاری و اداری و همـکاری در احداث برخی عظیم ترین پـروژه های ملـی شده اسـت و تـوانسته با انتـقال دانـش و فـن آوری هـای نوین در کلیـه حـوزه ها، سهـم مهمی در توسعه و گستـرش ایـن صـنعت در کشـورمان ایفـا نماید.

این شرکت با اتـکا به سرمـایه های ارزشمنـد نيـروي انـسانی و با بهره گیری از مهنـدسان و متـخصصان جوان و خـلاق و با تلفـیق دانش و تجربه و با پيگیری اثر بخش این مهم، به یکی از شناخته شده ترین نام ها در این صنعت نائل گردیده است .

مديريت عامل و رئيس هيئت مديره: محمد حسين مهاجر ايروانلو

تجربه و سابقه پيمانکاري : 35 سال

پايه تحصيلات : فوق ليسانس در رشته مديريت سيستمها MBA مالي و توليد

اعضاء هيئت مديره:  مرتضي عليخاني  - احمد عابديني - شهروز مهاجر - شایان مهاجر - شهاب پیروز رام

امضاء مجاز شرکت: مديريت عامل و رئيس هيئت مديره محمد حسين مهاجر ايروانلو

رسته و گروه هاي مورد تقاضا (طبقه) سازمان برنامه و بودجه:

پايه 1 رشته ساختمان - پايه 2 تاسيسات و تجهيزات - پايه 5 رشته راه و ترابري

همکاري با شرکت هاي ديگر: شرکت ساختماني کردان بتن

طراحی سایت توسط پارسیان میزبان